ברוכים הבאים לאתר "תרומת ביצית" המנוהל ע"י חברת "אינפורמי בע"מ (להלן: "תרומת ביצית", "אינפורמי" או "האתר") אתר מידע בנושא תרומת ביצית.
  
אתר "תרומת ביצית" מנוהל ע"י חברת אינפורמי בע"מ ונמצא בבעלותה.
 
בכפוף לתנאי השימוש הבאים, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם שירותים ו/או מוצרים במדורי האתר, וכן להשתמש במגוון שירותי האתר המתקדמים, ובהם: פרסום רופאי פריון, פרסום סוכניות תרומת ביצית ועוד.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך וחובותיך בקשר עם השירותים הזמנתם ואספקתם.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים כמובן גם לנשים.

כללי
יש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב להתקשרות עם אתר אינפורמי.
הזכות להזמין את השירותים ולקבלם כפופה לעמידה בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ובקיומם.
במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל הסכם זה, לחדול מלספק לך
את השירותים, למחוק ולהסיר כל מודעה שמסרת לפרסום במסגרת השירותים ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותי האתר.
השימוש באינפורמי מהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
 
הנהלת אינפורמי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, הנהלת אינפורמי תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באינפורמי לכל מטרה שהיא. 
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין אינפורמי לבין כל אדם המשתמש באינפורמי, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באינפורמי ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באינפורמי.
 
אינפורמי אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם אינפורמי לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באינפורמי ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לענין זה, אינפורמי אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות .

התנהגות המשתמשים באתר
אלה המגבלות החלות על פרסום מודעות ותכנים אחרים באינפורמי, לרבות בתכני האתר, הפורום, התמונות והמבצעים. אתה מקבל על עצמך מגבלות אלה ומאשר בזה שבמודעה ובתכנים שתמסור אין תוכן כדלקמן:
כל תוכן שהעלאתו ו/או תוכנו בלתי-חוקיים ו/או נועד למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגע בפעילות המערכת.
כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב,משמיץ, עוין או פוגע העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור- הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או כל קבוצה מסויימת בציבור.
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.
כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר.
כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
כל תוכן או מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט.
כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים וכיו"ב.
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל .
כל תוכן שאינו אמת.
מודעות חינם, המוצעות על ידי שירותים כדוגמת Banner ואחרים – אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המערכת בכתב ומראש.
כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של אינפורמי ו/או צד שלישי.
כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 או משתמש או לקוח של אתר אינפורמי בפרט ו/או לקוחות צד שלישי.
תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "spam" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות sms שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא תיכלולנה הודעות מטעמנו תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן ו/או לציוד קצה, ו/או  לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן.
השימוש באתר "תרומת ביצית" כאתר תוכן ומידע לצורך ביצוע פעולות חיפוש והתקשרות עם מפרסמים באמצעות מגוון שירותי האתר, אינו כרוך בתשלום.

שירותים בתשלום:
פרסום מודעה / קמפיין פרסומי באתר "תרומת ביצית"
אתר "תרומת ביצית" מוכר מקום פרסום, הן למטפלים והן לכל אדם/חברה אשר מעוניינים לפרסם עצמם.
באתר הושקעו בו מאמצים רבים כדי לספק לך את הפרסום הטוב ביותר.
פרסום מודעה באתר "תרומת ביצית" כרוך בתשלום, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר, או הסכם בהתאם לקמפיין הפרסומי.

מחיר המודעה יוצג לאישורך בתום תהליך מסירתה לפרסום ואתה תתבקש לאשרו.
התמורה תגבה באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו תמסור בעת תהליך הרישום,  כן תוכל לרכוש או לשדרג פרסום.
 
המחירון המפורסם באתר מתייחס הן לסוג המודעות, והן למשך הפרסום – באשרך את הפרסום, ותנאי
התשלום, הינך מצהיר, כי ידוע לך, כי המחיר מתייחס לאותו סוג מודעה מסוים אותה ביקשת לפרסם, ולמשך
פרסומה, המוגבל בזמן ע"פ תנאי התשלום, וניתן להארכה ולחידוש ע"פ תנאי המחירון.
 
תנאי רכישה נוספים:
כל הרכישות הן סופיות. לא ינתן החזר כספי למי שלא ניצל את יתרת זכותו.
רוכש הפרסום מסכים ומצהיר בזאת, כי זכויות הפרסום אינן מקנות זכות להחזר כספי של דמי הפרסום במקרה בו הרוכש מחליט לבטלו או להשעותו. בנוסף, לא ינתן החזר לרוכש אשר פרסומו הופסק מאחר והתנהגותו היוותה הפרה של תנאי השימוש בשירות.
במובן זה, רוכש הפרסום מסכים ומצהיר בזאת, כי בנוסף לעילות להפסקת הפרסום שפורטו לעיל בהסכם השירות, התנהגות פוגעת ובלתי הולמת כלפי משתמשים אחרים באתר, לרבות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני טורדני ו/או הודעות טקסט סלולריות למשתמשים אחרים באתר וכן, כתיבת דברי נאצה בפרסום, יהוו עילה מספקת לבטל הפרסום לאותו מנוי שהפר את תנאי השימוש באתר, ו/או את רישומו לשירות. אינפורמי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי רכישת מנוי הפרסום מעת לעת.

פרטים אישיים
בעת ההרשמה כמפרסם לאתר "תרומת ביצית" תתבקש למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים או עסק, פרטי כרטיס אשראי, ועוד)
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים אשר מסרת.
 
לתשומת ליבך: פרטיך האישיים לא יפורסמו באתר, למעט אלו, אשר תבקש לפרסם בעמודי מידע ופרסום.
אם בעת הרשמה תמסור פרטים שגויים, הנהלת אינפורמי לא תוכל להבטיח לך שתפורסם מודעתך.
הקפד איפוא למלא בתהליך ההרשמה פרטים מדוייקים ועדכניים. במקרה של שינוי בפרטים עליך לעדכנם
באמצעות מערכת אינפורמי.
 
מיקום המודעה באתר
למעט קביעת המדור שבו תפורסם המודעה, לרבות הקישורים, אינך זכאי לקבוע את מיקום המודעה שתמסור לפרסום באתר או באמצעותו.
מיקום המודעה יקבע על-ידי הנהלת אינפורמי, לפי שיקול דעתה המוחלט, מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה בעניין זה.
 
מחיקת מודעות
הנהלת אינפורמי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם כל מודעה שמסרת לפרסום מכל סיבה שהיא.
הנהלת אינפורמי רשאית גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו כבר פורסם באינפורמי בעבר, ללא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת אינפורמי תהא רשאית למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם, או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש באינפורמי או אם תשומת ליבה
הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק.
כמו כן, שומרת הנהלת אינפורמי על זכותה להסיר ללא התרעה מראש קישורים לאתרים אשר חדלו לפעול.
 
שינויים באתר
הנהלת אינפורמי תהא רשאית לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפם של השירותים וזמינותם, וכן כל היבט אחר הכרוך בכך –והכל בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים והאחרים המתרחשים ברשת.
מוסכם בזה, כי למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אינפורמי ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
במסגרת השירותים, אינפורמי תפעל על מנת לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים.
אינפורמי איננה אחראית לציוד של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
 
ניתוק או הפסקה של השירותים
בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה הנהלת  אינפורמי רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
הנהלת אינפורמי רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
 
שימוש במידע והגנת הפרטיות
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שאינפורמי תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה הנהלת אינפורמי רשאית:
א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לאינפורמי מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי אינפורמי בקשר עם המשתמש לצרכי אינפורמי.
על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי אינפורמי איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר לאינפורמי, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באינפורמי, אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל - "פרטי המשתמש"), וזאת כאמור למעט פרטיו האישיים, אשר ביקש לפרסם באמצעות הפרסומים באתר.
המשתמש נותן בזאת לאינפורמי את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאינפורמי, ויחול על פרסומים חדשים, אשר פרסומם טרם הושלם.

נוהל אבטחת שירותים בתשלום
חלק מהשירותים באינפורמי מוצעים בתשלום. התשלום יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי. אינפורמי מפעילה
מערכת גביה מאובטחת ככל הניתן ובכלל זאת הגבייה והסליקה באתר מאובטחת.
עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי אינפורמי.
למען הסר ספק, הנהלת אינפורמי לא תהא אחראית לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידיו. 

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של אינפורמי ו/או של ספקים של אינפורמי בלבד, לפי הענין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת אינפורמי.

בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק עך חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים,וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.
 
הגבלת אחריות
מובהר בזה, כי אינפורמי לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאינפורמי ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י אינפורמי תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ואינפורמי אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. אינפורמי אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
אינפורמי אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש –כמו לעניין המידע הנוגע לתשלום ולפרטי המשתמש והחשבון אשר הינם מאובטחים כפי שצויין לעיל), ואינפורמי אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
 
השירותים מכילים קישורים ("לינקים") אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. אינפורמי אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באינפורמי על ידי הנהלת אינפורמי לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אינפורמי, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, אינפורמי אינו נותנןחסות, מעודד, מציע, מסכימם או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

מובהר בזאת, כי לאתר אנימל מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן לאינפורמי אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של אינפורמי. אינפורמי אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם,תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. הנהלת אינפורמי לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישורים המפנים משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.
כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
בכל מקרה, אינפורמי ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם.
 
השירותים באנימל מוצעים לך כמות שהם (AS-IS).
הנהלת אינפורמי אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי אינפורמי בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באינפורמי ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד אינפורמי ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באינפורמי ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים באינפורמי ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך אינפורמי יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות.
למרות שהנהלת אינפורמי עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
 
אתר "תרומת ביצית" אינו מתחייב כי תכנים ומודעות המתפרסמים בו במועד מסויים, לרבות הקישורים וההפניות
יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך, ולא ישא בכל אחריות בשל כך.

בכל מקרה חברת אינפורמי בע"מ ואתר "תרומת ביצית" אינם אחראים בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באינפורמי ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אנימל, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.
כל פעולה שתבצע בעקבות  שימוש בפרסומים, בפורומים ו/או באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי הפרסום ו/או הפורום ו/או האתר ו/או מפעיליו, אינפורמי לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע בעקבות הפרסומים הפורומים ו/או האתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי אינפורמי בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע בעקבות פניה אליהם באמצעות המודעות ו/או הקישורים מאינפורמי.
היה והנהלת אינפורמי ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באנימל שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אינפורמי ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על אינפורמי ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
אינפורמי אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אינפורמי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אינפורמי מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
בשום נסיבות לא תחול על אינפורמי אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת אינפורמי או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. 
אינפורמי מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם. 
בסעיף זה, "אינפורמי" - לרבות מנהליו, עובדיו, וכל מי מטעמו.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את אינפורמי, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או
הוצאה שיגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט טרחת עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
בנוסף, תשפה את אינפורמי, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם
על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו ו/או כתוצאה מפרטים ו/או מידע ו/או תכנים שמסרת לפרסום באתר, ו/או תוך התקשרות דרכו, לרבות מודעות, צ'אטים, והודעות sms.
 
דין ומקום השיפוט 
על השימוש באתר אנימל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הינו לבתי המשפט המוסמכים במחוז
תל-אביב במדינת ישראל
 
פנה אלינו
אינפורמי מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.
אם הנך סבור, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מסיבה כלשהי, אנא פנה אלינו ב
טופס הקשר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם הניתן.